اصفهان قربانی سیاست خودکفایی و صنایع‌ آب‌بر/ مقصر خشکی زاینده‌رود چه کسی است؟ (فیلم)

اصفهان قربانی سیاست خودکفایی و صنایع‌ آب‌بر/ مقصر خشکی زاینده‌رود چه کسی است؟ (فیلم)