اعتراض در صحن شورا به یک انتصاب فامیلی دیگر در شهرداری تهران (فیلم)