قصد دولت سیزدهم از آغاز مذاکرات وین چیست؟

قصد دولت سیزدهم از آغاز مذاکرات وین چیست؟