درگذشت پیشکسوت موسیقی اصیل بختیاری

درگذشت پیشکسوت موسیقی اصیل بختیاری