کمبود مواد غذایی در افغانستانِ طالبان/ فروش وسایل خانه برای تهیه غذا