توضیحات روابط عمومی منطقه ازاد اروند درباره فروش یک‌ساختمان