خانه کارگر: کرونا ۹۰۰ هزار کارگر را در کشور بیکار کرد