شبکه برق ایران: انشعاب برق مرکزهای استخراج غیرمجاز رمزارز جمع آوری می‌شود

شبکه برق ایران: انشعاب برق مرکزهای استخراج غیرمجاز رمزارز جمع آوری می‌شود