زاهدان/کشف ۱۵ شیء عصر آهن پیش از خروج از کشور با پوشش دارویی