سازمان سینمایی: هیچ فیلمی توقیف نشده؛ فقط اکران برخی از آنها عقب افتاده

سازمان سینمایی: هیچ فیلمی توقیف نشده؛ فقط اکران برخی از آنها عقب افتاده