استاد دانشگاه علامه طباطبایی: کرونا به ١٢٠ میلیون شغل گردشگری ضربه زد

استاد دانشگاه علامه طباطبایی: کرونا به ١٢٠ میلیون شغل گردشگری ضربه زد