۳۹۱ فوتی جدید کرونا در کشور / ۶۷۶۵ تن در شرایط شدید بیماری