ساندویچ پانل دیواری کبیر پانلپاکت مدیکال، وی پکشرکت حمل و نقل وندا سدرصندلی آمفی تئاتر رض کو مدل آر 1801

سردار نقدی خطاب به نمایندگان حامی طرح ضد اینترنت: از یک مشت منافق کامنت گذار نترسید