سید رضی شیرازی؛ آیت‌اللهِ تهران/ تشییع در یوسف‌آباد؛ تدفین در نجف

سید رضی شیرازی؛ آیت‌اللهِ تهران/ تشییع در یوسف‌آباد؛ تدفین در نجف