نمایندگی فروش و تعمیرات کانن مرکز …سلفون کشاز بین بردن جای جوش و زحم های پوستی … نمایشگر وزن ،ترانسمیتر وزن و ترانسمیتر …

تعقیب  طارمی  از روی پل هوایی/ طارمی 12 میلیون یورو گرانتر شد