جایگاه ایران در میان ثروتمندین کشور‌های آسیا (فیلم)