نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران: در سفر به منطقه درباره برجام گفت و گو خواهم کرد