آمریکا: ظرف چند روز آینده متوجه خواهیم شد ایران در گفت‌وگوها جدی است یا خیر

آمریکا: ظرف چند روز آینده متوجه خواهیم شد ایران در گفت‌وگوها جدی است یا خیر