امام جمعه شوش خوزستان: شخصی که به حرم حضرت دانیال (ع) بی مهری کند، سیلی محکمی می خورد

امام جمعه شوش خوزستان: شخصی که به حرم حضرت دانیال (ع) بی مهری کند، سیلی محکمی می خورد