تصویب طرح ضربتی برای حل مشکلات آب ۴ استان

تصویب طرح ضربتی برای حل مشکلات آب ۴ استان