کشته شدن فیلمبردار در صحنه فیلمبرداری فیلم در آمریکا