بسته بندی طاق نصرت پاریس ؛ خلق اثری هنری حتی بعد از مرگ هنرمند