درگذشت محمدعلی شاکری‌راد هنرمند نقاش و اسطوره‌شناس

درگذشت محمدعلی شاکری‌راد هنرمند نقاش و اسطوره‌شناس