سازمان اوقاف از بین رفتن اسناد وقفی را تکذیب کرد/ فضاسازی رسانه‌ای است

سازمان اوقاف از بین رفتن اسناد وقفی را تکذیب کرد/  فضاسازی رسانه‌ای  است