کشف قدیمی‌ترین شواهد لباس جهان در مراکش/ ابزار ۱۲۰ هزار ساله تهیه لباس