اقدام شجاعانه یک قاضی در کرمان برای نجات جان متهم

اقدام شجاعانه یک قاضی در کرمان برای نجات جان متهم