رئیس شورای حاکم بر سودان: برقراری روابط با اسرائیل بنا به درخواست آمریکا انجام گرفت

رئیس شورای حاکم بر سودان: برقراری روابط با اسرائیل بنا به درخواست آمریکا انجام گرفت