عایق الاستومریپرستاری سالمندتولید و فروش حلوا ارده (درب تولید)مرکزلیزروپوست وموشادن-دکترمهشیدطالبی

ادعای جدید: افشای جزوه قابلیت های حمله سایبری ایران به کشورهای غربی