جوابیه دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله به مطلبی در عصرایران