استاندار لرستان: اگر سدهای نیمه تمام تکمیل شوند تا ۲۰ سال آینده مشکلی نداریم

استاندار لرستان: اگر سدهای نیمه تمام تکمیل شوند تا ۲۰ سال آینده مشکلی نداریم