یکی خودش را به آتش می‌کشد؛ یکی با رانت پدر استخدام وزارت می‌شود