اگر می‌خواهید دور فوتبال حصار بکشید به حرف فیفا گوش ندهید!

اگر می‌خواهید دور فوتبال حصار بکشید به حرف فیفا گوش ندهید!