سپاه: با عناصر مسلح ضدانقلاب قاطعانه برخورد می‌کنیم

سپاه: با عناصر مسلح ضدانقلاب قاطعانه برخورد می‌کنیم