وزیر علوم: دانشجویان دکتری بجای سربازی طرح پسادکتری می‌گذرانند

وزیر علوم: دانشجویان دکتری بجای سربازی طرح پسادکتری می‌گذرانند