واکنش تئاتری به حذف نام نویسندگان کودک از خیابان‌های تهران

واکنش تئاتری به حذف نام نویسندگان کودک از خیابان‌های تهران