مکارم شیرازی: سند ۲۰۳۰ اعتقادات دینی و مذهبی دانش آموزان را هدف قرار داده

مکارم شیرازی: سند ۲۰۳۰ اعتقادات دینی و مذهبی دانش آموزان را هدف قرار داده