رقص مازندرانی مجری تلویزیون وسط برنامه، به سبک یک داور کُشتی (فیلم)

رقص مازندرانی مجری تلویزیون وسط برنامه، به سبک یک داور کُشتی (فیلم)