کرونا/ فوت ۸۰ هزار تا ۱۸۰ هزار نفر از پرسنل کادر درمان در جهان