چین، استفاده از تله بدهی برای تسلط بر کشورهای مقروض را تکذیب کرد

چین، استفاده از تله بدهی برای تسلط بر کشورهای مقروض را تکذیب کرد