درخواست سناتورهای آمریکایی: ورود رئیسی به آمریکا ممنوع شود