اعلام موجودیت رسمی «انجمن علمی رسانه ایران»

اعلام موجودیت رسمی «انجمن علمی رسانه ایران»