شورای شهر: مشهد، با بودجه محلی اداره نمی‌شود/به دنبال ایجاد درآمدهای جدیدیم: گرفتن امتیاز صنایع و معادن از دولت،صادرات خدمات به جهان اسلام، روش‌های استارآپی

شورای شهر: مشهد، با بودجه محلی اداره نمی‌شود/به دنبال ایجاد درآمدهای جدیدیم: گرفتن امتیاز صنایع و معادن از دولت،صادرات خدمات به جهان اسلام، روش‌های استارآپی