معاون وزیر خارجه: تشکیل کارگروه رفع تحریم از فردا/ مسئله رفع تحریم‌ها در اولویت نخست گفت‌وگوها قرار گیرد

معاون وزیر خارجه: تشکیل کارگروه رفع تحریم از فردا/ مسئله رفع تحریم‌ها در اولویت نخست گفت‌وگوها قرار گیرد