قصه آش نذری ۱۴۰ ساله ناصرالدین شاه در ارتفاعات تهران (فیلم)

قصه آش نذری ۱۴۰ ساله ناصرالدین شاه در ارتفاعات تهران (فیلم)