درخواست طالبان از دانشگاه‌های افغانستان برای ارائه پیشنهاداتی درباره آموزش غیرمختلط