انتشار تصویر نامه عذرخواهی مرحوم آذری قمی از مقام معظم رهبری

انتشار تصویر نامه عذرخواهی مرحوم آذری قمی از مقام معظم رهبری