اظهار جنجالی وزیر بهداشت بریتانیا: از ترس کرونا مچاله نشوید