روزنامه نگار پاکستانی: ایران روزهای سختی در افغانستان پیش رو دارد