سرعت سرایت امیکرون ظاهرا دو برابر دلتا است

سرعت سرایت امیکرون ظاهرا دو برابر دلتا است