سخنگوی ارشد نیروهای مسلح: امروز در حال چیدن میوه های انقلاب هستیم/  این درخت نه تنها در ایران بلکه در سراسر جهان به ثمر نشسته است